ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ

 

Οι παραπάνω θεμελιώδεις αξίες επιβάλλουν μία διδασκαλία ποιότητος, που χρησιμοποιεί όλα τα επικοινωνιακά μέσα και παρουσιάζει το όποιο θέμα ή πρόβλημα παραστατικά με αντικειμενικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Αυτό καθορίζει και το πλαίσιο του διδακτικού έργου που επιτυγχάνεται με :

 

 • Την άρτια προετοιμασία του μαθήματος που παραδίδεται στην τάξη και την αξιολόγηση του από ευρύτερα ενδοσχολικά εκπαιδευτικά όργανα.
 • Την ανάθεση ομαδικών και διαθεματικών εργασιών.
 • Τις απροειδοποίητες γραπτές δοκιμασίες και τα επαναληπτικά διαγωνίσματα.
 • Το συντονισμό του διδακτικού έργου μεταξύ των τμημάτων της κάθε τάξεως.
 • Την ενισχυτική διδασκαλία στις περιπτώσεις, όπου παρουσιάζεται μαθησιακή δυσκολία.
 • Τη συμμετοχή σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Τις διαλέξεις και τις εκδηλώσεις σχετικά με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.
 • Τις επισκέψεις σε χώρους έρευνας, πολιτισμού και τεχνολογικών εφαρμογών, όπου η θεωρία συναντά την πράξη.

 

Εκ παραδόσεως, αλλά και εκ των αναγκών του σύγχρονου εκπαιδευτικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος, η εκμάθηση των ξένων γλωσσών αποτελεί αντικείμενο πρώτης προτεραιότητας για τα σχολεία μας. Η υψηλή στάθμη διδασκαλίας της Γαλλικής και Αγγλικής Γλώσσας εξασφαλίζεται με :

 

 • Τη συστηματική, πέραν του ημερήσιου προγράμματος, διδασκαλία.
 • Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Τις επισκέψεις και κατασκηνώσεις στην Ευρώπη.
 • Την απόκτηση διπλωμάτων της Γαλλικής και Αγγλικής Γλώσσας.

 

Η πνευματική καλλιέργεια αποτελεί βασική επιδίωξη των σχολείων μας και επιζητείται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η τακτική παρουσία πνευματικού στο σχολικό χώρο δίνει συνεχώς τη δυνατότητα συζήτησης και διεξόδου σε προσωπικά προβλήματα και αναζητήσεις. Ο τακτικός εκκλησιασμός, αλλά και η εμβάθυνση στα υψηλά νοήματα της χριστιανικής λατρείας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου προγράμματος.