ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Στην Α΄ Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριάντα τριών (33) ωρών εβδομαδιαίως, με εννέα (9) μαθήματα, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

5

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

ΑΛΓΕΒΡΑ

3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

3

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

2

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΑΛΛΙΚΑ)

2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

ΣΥΝΟΛΟ

35

 

Τα μαθήματα επιλογής του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα εξής:

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

 

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Στη Β΄ Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

ΑΛΓΕΒΡΑ

3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΧΗΜΕΙΑ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

2

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΑΛΛΙΚΑ)

2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

1

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Τα μαθήματα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2

ΣΥΝΟΛΟ

5

 

Τα μαθήματα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι τα εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ

5

 

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α´ & Β´ Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής. Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα / τους διδάσκοντες του μαθήματος. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

 

Η Τράπεζα θεμάτων λειτουργεί ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

 

Για την προαγωγή των μαθητών στην Α΄ & Β´ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.

 

 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Στη Γ΄ Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα δύο (32) ωρών, που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας δεκαπέντε (15) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως, τρεις (3) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, δεκαπέντε (15) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ πέντε μαθημάτων

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

1

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΑΛΛΙΚΑ)

2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

 

Τα μαθήματα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

5

ΙΣΤΟΡΙΑ

3

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

 

Τα μαθήματα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι τα εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΦΥΣΙΚΗ

3

ΧΗΜΕΙΑ

3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

 

Τα μαθήματα προσανατολισμού των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής είναι τα εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

3

ΙΣΤΟΡΙΑ

3

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

 

Τα μαθήματα επιλογής του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα εξής:

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΟΔΕΥ (Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

 

Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στην Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Για την απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Κάθε μαθητής της Γ΄ Λυκείου επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού. Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία.

 

Ως Επιστημονικό Πεδίο νοείται ένα σύνολο ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων, που θεραπεύονται από αντίστοιχα τμήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα Τμήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  κατατάσσονται σε πέντε Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

1ο

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

2ο

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

3ο

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

4ο

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

5ο

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων απόλυσης από το Γενικό Λύκειο και των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καταθέτουν δήλωση προτίμησης για δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία και για συγκεκριμένα τμήματα ή σχολές των πεδίων αυτών.

 

Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα. Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού.

 

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους εξής εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας. Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π.

ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π.

+

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π.
2ο Ε.Π. 3ο Ε.Π. 4ο Ε.Π.

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π.

+

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.
2ο Ε.Π. 3ο Ε.Π. 4ο Ε.Π.

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π.

+

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π.
2ο Ε.Π. 3ο Ε.Π. 4ο Ε.Π.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1ο

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤ.

ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ (1,3)

ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7)

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

   

2ο

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠ.

 

ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)

ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

ΧΗΜΕΙΑ

 

3ο

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (0,4)

ΑΡΧΑΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (0,9)

ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ (0,7)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (1,3)

ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (0,4)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΕΠΠ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (0,9)

4ο

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (1,3)

ΑΡΧΑΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (0,7)

ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (1,3)

ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7)

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (1,3)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΕΠΠ

ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7)

5ο

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

   

ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)

ΑΟΘ (0,7)

ΑΕΠΠ

 

Ο υποψήφιος που μεταξύ των Τμημάτων που επέλεξε περιέλαβε και Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, πρέπει να έχει εξεταστεί το ίδιο έτος στα απαιτούμενα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες και να έχει επιτύχει βαθμολογία στο καθένα από αυτά τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής.